Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej zbliżona do oczekiwań Klientów; by była kompleksowa i dotyczyła różnych grup; nie tylko osób prywatnych, które chcą zakupić, czy sprzedać nieruchomość, ale także dla firm, zwłaszcza spółek oraz rodzin, które często borykają się z trudnymi do rozwiązania sprawami. Wszystkie akty notarialne oraz wszelkie dokumenty sporządzamy w sposób przejrzysty, w zrozumiałej formie, przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad zapisanych w kodeksie etyki zawodowej. Wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się do nas Klienci, rozpatrywane są w sposób indywidualny. Zachowujemy także całkowitą dyskrecję, zgodnie z poszanowaniem tajemnicy notarialnej, o czym jasno mówi art. 18 Prawa o notariacie: Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Z tajemnicy jesteśmy zwolnieni jedynie wtedy, gdy stajemy się świadkami przed sądem.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą oraz do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, albo też poprzez formularz zamieszczony w zakładce „kontakt”, w celu umówieniu spotkania.

Świadczenie usług w postaci sporządzania aktów notarialnych obejmujących umowy:

Obrót nieruchomościami:

 • sprzedaży, w tym warunkowych umów sprzedaży
 • zamiany
 • darowizny
 • przeniesienia własności
 • zniesienia współwłasności
 • ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • przedwstępne
 • służebności

Umowy deweloperskie:

 • deweloperskie, w tym przedwstępne deweloperskie
 • ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży
 • przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej

Spadki:

 • akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły dziedziczenia
 • testamenty, otwarcie i ogłoszenie testamentów
 • przyjęcia i odrzucenia spadków, umowy zrzeczenia się dziedziczenia
 • umowy o dział spadku
 • dobrowolna zapłata zachowku

Rodzina i małżeństwo:

 • umowy majątkowe małżeńskie, w tym umowy rozdzielności majątkowej (intercyza), umowy rozszerzenia wspólności majątkowej
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków
 • alimenty

Spółki:

 • umowy i statuty spółek prawa handlowego, w tym komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej
 • protokoły Zgromadzenia Wspólników oraz Walnego Zgromadzenia spółek
 • aport przedsiębiorstwa
 • zbycie udziałów
 • wzory podpisów
 • łączenie, podział i przekształcenie spółek
 • likwidacja i podział majątku spółek
 • przekształcenie przedsiębiorstw

Poświadczenie:

 • własnoręczności podpisu
 • zgodności kopii lub wyciągu z okazanym dokumentem
 • daty okazania dokumentu
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Depozyt:

 • depozyt pieniędzy oraz papierów wartościowych
 • przyjmowania na przechowanie dokumentów, także w kopertach zamkniętych oraz danych na informatycznym nośniku danych (np. pendrive)

Protokół:

 • walne zgromadzenia organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych
 • zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej
 • otwarcie strony internetowej
 • niestawiennictwa stron

Zabezpieczenie:

 • umowy dożywocia oraz renty
 • ustanowienie hipoteki oraz dobrowolnego poddanie się egzekucji
 • przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

Inne:

 • pełnomocnictwa
 • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • cywilnoprawne umowy związku partnerskiego
 • ugody notarialne, w tym uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • akt fundacyjny (założycielski)
 • inne usługi w zależności od aktualnych uwarunkowań prawnych