Staramy się, aby nasza oferta była jak najbardziej zbliżona do oczekiwań Klientów; by była kompleksowa i dotyczyła różnych grup; nie tylko osób prywatnych, które chcą zakupić, czy sprzedać nieruchomość, ale także dla firm, zwłaszcza spółek oraz rodzin, które często borykają się z trudnymi do rozwiązania sprawami. Wszystkie akty notarialne oraz wszelkie dokumenty sporządzamy w sposób przejrzysty, w zrozumiałej formie, przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad zapisanych w kodeksie etyki zawodowej. Wszystkie sprawy, z którymi zgłaszają się do nas Klienci, rozpatrywane są w sposób indywidualny. Zachowujemy także całkowitą dyskrecję, zgodnie z poszanowaniem tajemnicy notarialnej, o czym jasno mówi art. 18 Prawa o notariacie: Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Z tajemnicy jesteśmy zwolnieni jedynie wtedy, gdy stajemy się świadkami przed sądem.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą oraz do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, albo też poprzez formularz zamieszczony w zakładce „kontakt”, w celu umówieniu spotkania.

Świadczenie usług w postaci sporządzania aktów notarialnych obejmujących umowy:

Obrót nieruchomościami:

  • sprzedaży, w tym warunkowych umów sprzedaży
  • zamiany
  • darowizny
  • przeniesienia własności
  • zniesienia współwłasności
  • ustanowienia odrębnej własności lokalu
  • przedwstępne
  • służebności

Umowy deweloperskie:

  • deweloperskie, w tym przedwstępne deweloperskie
  • ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży
  • przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej

Spadki:

  • akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły dziedziczenia
  • testamenty, otwarcie i ogłoszenie testamentów
  • przyjęcia i odrzucenia spadków, umowy zrzeczenia się dziedziczenia
  • umowy o dział spadku
  • dobrowolna zapłata zachowku

Rodzina i małżeństwo:

  • umowy majątkowe małżeńskie, w tym umowy rozdzielności majątkowej (intercyza), umowy rozszerzenia wspólności majątkowej
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków
  • alimenty

Spółki:

  • umowy i statuty spółek prawa handlowego, w tym komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej
  • protokoły Zgromadzenia Wspólników oraz Walnego Zgromadzenia spółek
  • aport przedsiębiorstwa
  • zbycie udziałów
  • wzory podpisów
  • łączenie, podział i przekształcenie spółek
  • likwidacja i podział majątku spółek
  • przekształcenie przedsiębiorstw

Poświadczenie:

  • własnoręczności podpisu
  • zgodności kopii lub wyciągu z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Depozyt:

  • depozyt pieniędzy oraz papierów wartościowych
  • przyjmowania na przechowanie dokumentów, także w kopertach zamkniętych oraz danych na informatycznym nośniku danych (np. pendrive)

Protokół:

  • walne zgromadzenia organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych
  • zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej
  • otwarcie strony internetowej
  • niestawiennictwa stron

Zabezpieczenie:

  • umowy dożywocia oraz renty
  • ustanowienie hipoteki oraz dobrowolnego poddanie się egzekucji
  • przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

Inne:

  • pełnomocnictwa
  • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • cywilnoprawne umowy związku partnerskiego
  • ugody notarialne, w tym uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • akt fundacyjny (założycielski)
  • inne usługi w zależności od aktualnych uwarunkowań prawnych