OPŁATY NOTARIALNE

W zależności od rodzaju dokumentowanej przez notariusza czynności, konieczne może być uiszczenie następujących opłat:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatek od towarów i usług
  • opłata stała w sprawach cywilnych (opłata sądowa)
  • taksa notarialna

Przykładowy kalkulator maksymalnych stawek taksy notarialnej:
http://www.rp.pl/narzedzia/calc_nieruchomosci.jsp

W celu uzyskania szczegółowych informacji o opłatach prosimy o kontakt z kancelarią.

DOKUMENTY

Podstawowym narzędziem do ustalenia zakresu dokumentów potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego jest podanie numeru księgi wieczystej.
Poniżej przedstawiony jest przykładowy wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia niektórych czynności notarialnych.

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

numer księgi wieczystej, względnie odpis zwykły z księgi wieczystej
podstawa nabycia np.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
dane osobowe stron aktu (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania), dodatkowo, w przypadku firm – numer KRS lub NIP
wypis/zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy
wypis z rejestru gruntów zaopatrzony w klauzulę, że dokument niniejszy służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej
wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, zaopatrzony w klauzulę, że dokument niniejszy służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej
ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział
inne dokumenty w zależności od stanu faktycznego sprawy np. zaświadczenie z urzędu skarbowego

2. TESTAMENT:

dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

3. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

akt zgonu spadkodawcy
testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony
akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne)
nr PESEL zmarłego
inne dokumenty w zależności od stanu faktycznego sprawy

4. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

odpis skrócony aktu małżeństwa
dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania).

DODATKOWE DOKUMENTY I INFORMACJE:

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się zbywcy z obowiązku podatkowego lub o braku takiego obowiązku jest wymagane, jeżeli zbywca (np. sprzedający) nabył przedmiot umowy po dniu 1 stycznia 2007 roku m.in. w drodze darowizny, zapisu, polecenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie zapłaty podatku, względnie o braku obowiązku zapłaty podatku z tytułu nabycia w drodze dziedziczenia (spadku) lub zasiedzenia wymagane jest zawsze, jeżeli nabycie nastąpiło po dniu 10 sierpnia 1983 roku.

Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć do kancelarii na kilka dni wcześniej, w oryginałach lub w kopiach, osobiście, kurierem, pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan).

W dniu zawarcia aktu, notariusz wymaga wyłącznie niezbędnych oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (np: dowód osobisty, paszport, karta pobytu, książeczka żeglarska).

Dodatkowe informacje oraz oświadczenia, które będą zawarte w akcie notarialnym, zależą od charakteru czynności notarialnej oraz stanu faktycznego danej sprawy. Po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią, notariusz wskaże jakie informacje będą konieczne do wykazania w akcie notarialnym.